Skip to content

Bij Greenwise Circular Plastics werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen met de ambitie om hét circulaire grondstoffencluster van Europa te worden. Dit doen ze met hoogstaand onderzoek, onderwijs en valorisatie. Om samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren, wordt er een taskforce van experts en valorisatiemedewerkers opgericht, die als schakel dient tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen.

Inbedding in de Greenwise Campus

De hoofddoelstelling van de Greenwise Campus is te bouwen aan een vitale regio middels vier thema’s: Energie, Welzijn en Zorg, Maakindustrie en Circular Plastics. Een regio die toekomstbestendig is op economisch, sociaal, fysiek en educatief vlak. Daarom zijn de onderwerpen smart & circular het uitgangspunt voor alle activiteiten. Bij die activiteiten wordt er zowel naar de sterktes van de regio gekeken als naar de uitdagingen. Circular Plastics is één van deze sterktes.

Er is in Drenthe, Friesland en Groningen veel bedrijvigheid (met name op mkb-niveau) en kennis rond plastics en het realiseren van een gesloten kringloop van deze materialen. Dit zijn materialen die door hun eigenschappen substantieel bijdragen aan de welvaart van de mens en dus een essentieel onderdeel zijn van een toekomstbestendige maatschappij. Tegelijkertijd kleven er aan het gebruik van plastics uitdagingen die om een smart & circular aanpak vragen.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Nu is er een veelvoud aan activiteiten op het gebied van Circular Plastics, waarbij leermomenten niet centraal worden gedeeld en waar activiteiten op verschillende niveaus nog onvoldoende verbonden zijn of onvoldoende gezamenlijk worden bedacht of uitgevoerd. Greenwise Campus Circular Plastics (GWC-CP) zet zich in om te verbinden, te verbeteren, te coördineren en voort te bouwen op wat goed loopt. GWC-CP gaat een Taskforce Circular Plastics oprichten, waarin experts met verschillende achtergronden als instrument worden ingezet om de genoemde doelstellingen van GWC-CP te behalen. Deze taskforce is er met name om het mkb aan onderwijs- en kennisinstellingen te koppelen en vice versa.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

De taskforce richt zich op de volgende onderwerpen: (1) een helder profiel ontwikkelen voor GWC-CP dat voor ondernemers herkenbaar en aantrekkelijk is, (2) een hechte en proactieve bedrijven community vormen (o.a. voortbouwen en opschalen naar Noord-Nederlands niveau van het kunststofverwerkend bedrijvencluster SUSPACC), (3) kennisontwikkeling met en voor ondernemers op basis van een op te stellen strategische kennisagenda, (4) realisatie van de uitvoering Kennisagenda bedrijven met de kennisinstellingen. Daarnaast ondersteunt de taskforce het programmateam Circular Plastics bij het vormen van een hechte en proactieve onderzoekerscommunity, die werkt aan korte(re) en lange termijn onderzoeks- en valorisatieprojecten rond Circular Plastics (technologisch en maatschappelijk) en het opzetten van innovatief ongebonden onderzoek voor langetermijnperspectief en levensvatbaarheid van het thema Circular Plastics voor de regio.

De ondernemer vertelt

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Alfa College, Drenthe College
  • Eerstelijnsorganisatie: Ik Ben Drents Ondernemer
  • Aantal betrokken bedrijven: 19
  • Type experiment: outside-in en inside-out
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 30 juni 2023
  • Contactpersoon: Harm Jan Brouwers, harm.jan.bouwers@nhlstenden.com