Skip to content

Dit experiment richt zich op het effectief organiseren van doorlopende kennisontwikkeling en valorisatie, met behulp van trl-treintjes. Binnen twee kennislijnen — (1) digitale technologie voor het voorspellen van probleemgedrag bij dementerende ouderen en (2) ‘digital twinning’ in de procesindustrie — worden bestaande trl-treintjes geanalyseerd en naast nieuwe lijnen gelegd. Het doel is om een eerste conceptmethode te ontwikkelen voor trl-treintjes, gericht op toepassing in het innovatie-ecosysteem, waarmee opschaling en verduurzaming mogelijk is.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Technologieontwikkeling is bij dit experiment een push factor, omdat tot op heden de kennisontwikkeling nog niet wordt gestuurd door market pull. In de innovatieketen is de samenwerking tussen kennisinstellingen cruciaal en staat het verbinden met mkb-bedrijven in die processen nog behoorlijk in de kinderschoenen. Grotere bedrijven nemen vaak de rol op zich van early adopters c.q. lead firm, maar niet in alle sectoren en of regio’s in Noord-Nederland zijn die spelers voorhanden. Verder zien we dat het inzetten van de juiste kennis (onderzoeker in elke fase van de loopbaan en van elk onderwijsniveau) op het juiste moment een enorme uitdaging is; we willen enerzijds de keten organiseren en het bedrijfsleven daarin aansluiten (ook vroege fase) en anderzijds de skills/competenties in de netwerken beter in beeld krijgen. 

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Het verbinden van nieuwe bedrijven rond de trl-treintjes gebeurt in samenwerking met de KONNECT-managers. De treintjes bevatten grofweg twee grote componenten: enerzijds de ontwikkeling van kennis naar innovatieve producten en diensten, en anderzijds het vraagstuk van afstemming en bemensing in de keten. De verwachting is dat er goede kansen ontstaan voor het boeien en binden van talent op het gebied van innovatie en valorisatie, zowel binnen de kennisinstellingen, maar meer nog in het bedrijfsleven.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool
  • Eerstelijnsorganisatie: –
  • Regionale impact: Drenthe, Groningen
  • Looptijd: 31 juni 2022 – 1 september 2023
  • Contactpersoon: Peter van Kampen, p.r.van.kampen@rug.nl